Kontaktní údaje:

Bc. Vojtěch Ospalík, Strážná 65, 56301

Email: vojtech@zabrehem.cz

Zaměstnán u spolku:

Za Břehem, z.s.

Ičo: 09907599

Adresa sídla: Strážná 65, 563 01

 

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky poskytování terapeutických/poradenských služeb/koučinku:

 1. Objednání služeb
  Klient provádí objednání poradenských/terapeutických služeb nebo koučinku (dále jen "služba") tím, že kontaktuje Poskytovatele - spolek Za Břehem, z. s., jehož zaměstnancem je Bc. Vojtěch Ospalík, Strážná 65, 563 01, prostřednictvím kontaktů uvedených na webové stránce (e-mailem na adrese vojtech@zabrehem.cz,). V rámci objednávky Klient specifikuje své požadky na poskytované služby a rozsah objednávaných služeb na základě aktuální nabídky Poskytovatele.
 2. Specifikace objednávky
  Klient musí v rámci objednávky specifikovat následující údaje: a. Jméno a příjmení Klienta. b. Požadavky na poptávané služby. c. Preferovaný termín započetí poskytování služeb. d. Způsob poskytování služeb (specifikace komunikačních prostředků, popřípadě sdělení kontaktních údajů na vybrané platformě komunikace).
 3. Souhlas s komunikačními prostředky
  Odesláním objednávky Klient vyjadřuje souhlas s použitím specifikovaných komunikačních prostředků, včetně komunikace na dálku. Klient je zodpovědný za náklady spojené s použitím těchto komunikačních prostředků (například náklady na internetové připojení, telefonické hovory).
 4. Potvrzení objednávky
  Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky Klientovi během komunikace nebo obratem prostřednictvím zvoleného komunikačního prostředku (e-mailem nebo písemně).
 5. Uzavření smlouvy
  K uzavření smlouvy o poskytování poradenských/terapeutických služeb nebo koučinku dochází podpisem smlouvy nebo zahájením poskytování služeb. Obsah smlouvy je dohodnut mezi Klientem a Poskytovatelem a řídí se těmito obchodními podmínkami. V případě nesrovnalostí má dohada smluvních stran přednost.
 6. Podmínky poskytování služeb
  Služby jsou poskytovány podle těchto pravidel: a. Poskytovatel je zavázán respektovat rozhodnutí Klienta o ukončení poskytování služeb v konkrétním případě bezodkladně. b. Klient je zavázán zvažit doporučení Poskytovatele ohledně hledání další odborné podpory, pokud mu Poskytovatel takové doporučení sdělí. c. Klient je zavázán respektovat rozhodnutí Poskytovatele o ukončení poskytování služeb v konkrétním případě.
 7. Odpovědnost za rozhodnutí Klienta
  V případě uvedeném v bodě b) nenese Poskytovatel odpovědnost za následky rozhodnutí Klienta a jeho následných akcí. Klient nese plnou odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, a poskytování služeb má za cíl Klientovi neposkytovat rozhodnutí o jeho osobních záležitostech.
 8. Odpovědnost za jednání Klienta
  Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání Klienta ani za následky takového jednání pro Klienta.
 9. Doba trvání smlouvy
  Smlouva je uzavřena na dobu určitou do poskytnutí služeb v rozsahu dle dohody stran.
 10. Odměna za poskytování služeb
  Odměna za poskytování služeb je smluvní. Po potvrzení objednávky nebo podpisu smlouvy ze strany Poskytovatele uhradí Klient cenu objednané služby převodem na bankovní účet Poskytovatele - číslo účtu 2602233038 / 2010.
 11. Platba za služby
  Platba za objednanou službu musí být na účtu Poskytovatele připsána nejpozději v den poskytnutí služby nebo její části (konzultace), pokud Poskytovatel výslovně neschválí jiný postup.
 12. Storno poplatek
  Pokud je domluvená a potvrzená konzultace zrušena nebo přesunuta v době kratší než 24 hodin před jejím konáním (v potvrzeném termínu) z důvodů na straně Klienta, uhrazená částka za poskytnutí služby náleží Poskytovateli na náhradu prostředků vynaložených na přípravu konzultace.
 13. Náhrada za neposkytnutou službu
  V případě, že Poskytovatel nedodrží smluvené podmínky pro poskytnutí služby včetně termínu, má Klient právo na náhradu za neposkytnutou službu a přednostní rezervaci náhradního termínu pro poskytnutí služby.
 14. Kurzy a semináře
  Poskytovatel také nabízí kurzy a semináře. Podmínky pro tyto služby jsou upřesněny v samostatných smlouvách a informacích.

Toto jsou upravené obchodní podmínky s vašimi specifikacemi.

Všeobecné uživatelské podmínky

I. Základní ustanovení

Spolek Za Břehem, z. s., IČO: 09907599 (dále jen „Poskytovatel“), se sídlem Strážná 65, 563 01 (dále jen „Stránka“), provozuje internetovou stránku www.zabrehem.cz a www.vojtechospalik.cz. Stránky slouží uživatelům Stránky jako komunikační platforma pro zprostředkován online poradenských konzultací, nebo osobních setkání, a informační platforma pro zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech využití poskytovaných konzultací zejména pro zlepšení kvality života jednotlivce, jako podpory při řešení životních situací subjektivně vnímaných uživatelem jako náročné, vše za níže podrobněji specifikovaných podmínek (dále jen „Všeobecné uživatelské podmínky“ nebo též „VUP“). Stránka slouží uživatelům k zprostředkování kontaktu s Poskytovatelem o jejích poradenských a konzultačních službách, o které má uživatel (dále jen „Klient“) zájem. Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že prostřednictvím Stránky nejsou poskytovány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdravotní služby“), a jejich poskytování není v žádném případě účelem Stránky ani záměrem Poskytovatele. Jakákoliv aktivita na Stránce nemůže být vykládána v rozporu s tímto prohlášením. Klient, který má zájem o poskytování zdravotní služby, si je musí zajistit u zdravotnického zařízení, které je k jejich poskytnutí oprávněno podle zákona. Veřejně dostupný obsah Stránky, včetně zveřejněné inzerce, má výhradně informativní charakter a nemůže a nesmí být považován ani vykládán jako schválení nebo doporučení jakéhokoliv ze zobrazených nebo popsaných výrobků, poskytovatelů, produktů ani postupů.

II. Online terapie a Osobní setkání

Pravidla užívání Online terapie a Osobního setkání

Online terapie a Osobní setkání jsou služby zprostředkované prostřednictvím Stránky pro Klienty, kteří mají zájem o poskytování poradenských a konzultačních služeb online nebo osobně a splnili další podmínky pro poskytování těchto služeb uvedených v těchto VUP. Online terapie a Osobní setkání Poskytovatele se realizují formou textové, zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové komunikace prostřednictvím platformy Skype, Messenger, Whatsapp nebo telefonicky bez kamery, nebo prostřednictvím osobního setkání dle dohody. Jiná forma poskytování Online terapie a Osobního setkání Poskytovatele Klientovi není poskytováním služeb dle těchto VUP.

Objednávka Online terapie a Osobního setkání

Objednávku Online terapie a Osobního setkání provádí Klient kontaktováním Poskytovatele prostřednictvím kontaktů uvedených na Stránce (e-mailem, telefonicky). V rámci objednávky potvrdí Klient specifikaci svých požadavků na poskytované služby a rozsah objednávaných služeb podle aktuální nabídky Poskytovatele. V rámci objednávky si Poskytovatel a Klient upřesní alespoň tyto údaje:

Jméno Klienta,
Požadavky na poskytované služby,
Preferovaný termín konání Online a Osobního setkání,
Způsob Online terapie nebo Osobního setkání (specifikace komunikačních prostředků a výměna kontaktních údajů na vybrané platformě komunikace nebo místo konání Osobního setkání).
Potvrzením objednávky Klient vyjadřuje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při poskytování Online terapie nebo s místem konání Osobního setkání. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s poskytováním Online terapie nebo náklady na cestu k místu konání Osobního setkání nese Klient sám.