Zpracování osobních údajů
Pokud mě kontaktuješ a dojde k navázání spolupráce, svěřuješ mi své osobní údaje, můžeš mít jistotu, že budou u mě v bezpečí.

Ochrana osobních údajů a GDPR
Doporučuji se seznámit s mými zásadami ochrany osobních údajů a s právy, která ti náleží v rámci GDPR. Jsem správcem osobních údajů na webové stránce www.vojtechospalik.cz. To znamená, že rozhoduji o tom, jak budou tvé osobní údaje zpracovány a k jakému účelu budou využity.

Správce osobních údajů
Jmenuji se Vojtěch Ospalík, bydlím na adrese Strážná 65, 563 01, a jsem zaměstnán ve spolku Za Břehem, z.s. (IČO: 09907599). Můžeš mě kontaktovat na e-mailové adrese vojtech@zabrehem.cz.

Záruka souladu s právními předpisy
Deklaruji, že jako správce osobních údajů plním veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Tedy:

Tvé osobní údaje budou zpracovány pouze na základě platného právního důvodu, jako je oprávněný zájem, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo tvůj souhlas.
Neprovádím zpracování citlivých osobních údajů.
Jsem v souladu s informační povinností vůči tobě, mým klientům.
Splňuji veškeré další povinnosti správce osobních údajů, včetně zabezpečení tvých údajů.
Účely a doba zpracování osobních údajů
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám, a to z následujících důvodů:

Poskytování služeb a plnění smlouvy: Tvé osobní údaje, jako jsou e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, IČO a DIČ v případě nákupu jako podnikatel nebo firma, číslo účtu a telefonní číslo, jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto údaje uchovávám po dobu 4 let.
Vedení daňové evidence: Pokud jsi mým klientem, tvé osobní údaje (fakturační údaje) jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností vystavování a evidence daňových dokladů. Tyto údaje budou uchovávány po dobu 10 let po skončení relevantního období.
Fotografická dokumentace a reference
Pouze na základě tvého souhlasu mohu použít tvé fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než tvůj udělený souhlas odvoláš. Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k uchování nebo pokud jsme v konkrétním případě neuvedli jinak.

Ochrana osobních údajů
Tvé osobní údaje budou chráněny moderními technologiemi odpovídajícími aktuálnímu technickému stavu. Jsou zabezpečeny hesly a šifrovanou komunikací na našich webových stránkách (platný certifikát https). Dále provádíme pravidelnou aktualizaci softwaru a udržujeme bezpečný přístup k našim zařízením a e-mailovým schránkám.

Tvá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud se rozhodneš využít svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžeš nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Tato práva zahrnují:

Právo na informace, které ti byly poskytnuty touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Právo na přístup k tvým osobním údajům, abych ti zjistil, jaké údaje zpracovávám a pro jaký účel.
Právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud zjistíš, že jsou nepřesné nebo neúplné.
Právo na omezení zpracování, které můžeš uplatnit, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé údaje nepřesně, nezákonně, nebo máš námitky proti zpracování.
Právo na přenositelnost, pokud si přeješ přenést své osobní údaje k někomu jinému.
Právo na výmaz (být zapomenut), pokud takový požadavek uplatníš, a to s dodržením zákonem stanovených lhůt a podmínek.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máš pocit, že nejsem v souladu se zákony při zpracování tvých osobních údajů, máš právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Rád bych však věděl o takovém podezření dříve, abych mohl podniknout kroky k napravení případného pochybení.

Mlčenlivost
Dovoluji si ujistit, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o tvých osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost tvých osobních údajů. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení našich smluvních vztahů.

Bez tvého souhlasu neposkytuji tvé údaje třetím stranám

Tyto zásady o zpracování osobních údajů jsou platné od 26. 10. 2023.